Rekisterinpitäjä

Rehux Oy (1609414-4)
 Rehutie 23
21450 Tarvasjoki

Yhteyshenkilö / tietosuojavastaava

Thomas Fagerholm/ 
thomas@rehux.fi/ 
0500-228648

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Asiakasrekisteri, johon on merkattu asiakastiedot ja tiedot mahdollisista erillisistä käyttäjistä ja maksajista. Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde Rehuxin kanssa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palveluiden tuottamiseen, viranomaisvaatimusten täyttämiseen ( Evira) tuotteiden toimittamiseen, kehittämiseen, laskutukseen, tilastointiin ja asiakassuhteen hoitamiseen.
Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, suoramarkkinointiin mainontaan ja markkinoinnin kohdistamiseen tietyille asiakkaille.
Viestintäpalveluiden käyttämisessä tallentuvia viestinnän välitystietoja käytetään tietoyhteiskuntakaaren sallimiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan antaman suostumuksen perusteella.
Suostumuksen lisäksi rekisterinpitäjällä on mahdollisuus käsitellä rekisterissä olevia henkilötietoja oikeutetun edun (engl. legimate interest) perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimet
Henkilötunnus
Y-tunnus (rekisteröitävien yritysten osalta) tai henkilötunnus
Postiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Yhteyspuhelinnumero (matkapuhelin- ja kiinteän verkon)
Sähköpostiosoite
Kieli
Suoramarkkinointikiellot- ja suostumukset
Toimituksen seurantatiedot, historiatiedot tiomituksiin ja tuotteisiin
Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
Asiakkaan tuotantolinjaukset ( Eläinryhmä, GMO/Non GMO/ Luomu)
Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
Eviran vaatimien tuota ja raaka-aine jäljitettävyyteen liittyvä historiatieto

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot. Palvelun toimittamisen tai ylläpidon yhteydessä saadut henkilötiedot. Lisäksi tietoja voidaan päivittää julkisista tietolähteistä, kuten Suomen Postilta ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelusta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rehux voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi Eviralle, eläinlääkäreille ja viranomaisille.

Kuljetusliikkeille luovutetaan toimitusten varmistamiseksi tarvittava tieto.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rehux ei luovuta henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen käsittelyaika

Tietojen käsittelyaika alkaa hetkestä jolloin rekisterinpitäjä vastaanottaa ensimmäiset tiedot rekisteröidystä.
Rekisterinpitäjä voi käsitellä tietoja kunnes käsittelylle ei ole enää tarkoituksenmukaista tai laillista perustetta.
Mikäli rekisterin sisältämät henkilötiedot liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, niin tietoja säilytetään vähintään kolme vuotta viimeisimmän sopimuksen päättymisen jälkeen sopimuksiin liittyvän tarkistusoikeuden perusteella.
Mikäli edellä mainittuihin sopimuksiin liittyy laskutusta, niin tiedot säilytetään kuusi vuotta viimeisimmän laskun lähetyksen jälkeen kirjanpitolain nojalla.

Automaattinen päätöksenteko

Rekisteröityyn ei pääsääntöisesti kohdisteta merkittäviä päätöksiä, jotka perustuisivat ainoastaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn. Automaattisesta päätöksenteosta informoidaan rekisteröityä erikseen.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeuksien käyttäminen tapahtuu ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.
Ensisijaisesti pyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjän toimipisteessä. Toimipisteessä rekisteröity tunnistetaan suomalaisesta voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Kirje- ja sähköpostitse vastaanotettavien pyyntöjen osalta rekisterinpitäjä voi edellyttää TUPAS-tunnistautumista ennen palvelupyynnön käsittelyä.
Kirjallisissa pyynnöissä voi käyttää  Tietosuojavaltuutetun toimiston sivulta löytyviä lomakkeita.

  • Rekisteröidyllä on oikeus perua suostumuksensa henkilötietojen käsittelyn ’suostumuksen perusteella’.
  • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
  • Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 26 §:n mukaisesti tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.
  • Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 29 §:n mukaisesti pyytää rekisterinpitäjää ilman aiheetonta viivytystä oikaisemaan tai täydentämään käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
  • Rekisteröidyllä on oikeus siirtää itse antamansa tiedot palveluntarjoajalta toiselle. Tiedot toimitetaan konekielisenä muistitikulla. Tietojen siirtämiseksi rekisteröidyn tulee lähettää vapaamuotoinen pyyntö rekisterinpitäjälle, jossa on eriteltynä yksityiskohtaisesti ne rekisterin tietosisällöt, jotka pyydetään siirrettäväksi.

Oikeuden käyttämisen estäessä palvelun tai sopimuksen toimittamisen rekisterinpitäjä on oikeutettu purkamaan sopimuksen rekisteröidyn kustannuksella. 
Oikeuksien käyttämiseen sovelletaan edellä mainittuja käsittelyaikoja.
Rekisterinpitäjän yhteystiedot oikeuksien käyttämistä varten.

Rehux Oy
Rehutie 23
21450 Tarvasjoki
Sähköposti: thomas@rehux.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä sujausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.
Koko henkilöstöllä ja Rehuxin alihankkijoilla on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.
Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan tietoyhteiskuntakaarta ja Viestintäviraston määräyksiä.
Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekistereistä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Rekisterinpitäjä tiedottaa rekisteröityjä henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, mitkä todennäköisesti aiheuttavat korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Tiedottaminen voi tapahtua puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla, kirjepostilla tai näiden yhdistelmällä riippuen käytettävistä yhteystiedoista ja rekisterinpitäjän arviosta tietoturvaloukkauksen vakavuudesta.

Valitusoikeus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä.